Contemplatio divina l Šiuolaikinė ikonų tapyba l

  

CONTEMPLATIO DIVINA. ŠIUOLAIKINĖ IKONŲ TAPYBA GALERIJOJE „KUNSTKAMERA“

 

Galerija „Kunstkamera“ kviečia į šiuolaikinės ikonų tapybos parodą „Contemplatio divina“. Šiuolaikinė ikonų tapyba – tai aktualiu metu (XXI a.) sukurtos ikonos, griežtai laikantis tradicinės ikonų tapybos principų tiek technologijos, tiek ikonografinio kanono prasme. Ikonai natūralesnė vieta nei muziejų ar galerijų salės, be abejo, yra bažnyčia arba susikaupimo vieta namuose. Nieko nepadarysi - ikona, kaip objektas, yra pilna paradoksų. Savo pirmaprade prasme, ji nėra meno kūrinys, tačiau ji, be kita ko, teikia ir estetinį pasitenkinimą. Ji, būdama figūrine, dažnai – netgi portretine, yra abstrakčios meninės raiškos pavyzdys, kadangi yra kanoninė, o kanonas yra tam tikra abstrahavimo forma. Ikonografas Borisas Jokubauskis „rašo“ ikonas pats paruošdamas lentą ikonos tapymui (dedama iki 10 grunto sluoksnių), pats maišydamas kiaušininę temperą, pats auksuodamas. Ikonografiniai siužetai taip pat nėra išgalvojami, tačiau parenkami iš plataus krikščioniškos ikonografijos arsenalo. Šioje parodoje pristatome pagrindinius tiek Dievo Motinos ikonografinius tipus (Hodigitrija, Eleusa, Oranta), tiek Kristaus (Pantokratorius, Didysis Kunigas, Išganytojas šlovėje, Ecce Homo). Yra nuostabu žinoti, kad beveik du tūkstantmečius skaičiuojanti ikonų tapymo tradicija yra gyva ir aktuali iki šių dienų, ir kad netgi šiame išprotėjusiame XXI-e amžiuje yra žmonės, kurie kantriai ir ištikimai gyvajai tradicijai kuria ikonas taip pat ir dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių jas kūrė, tarkim, Bizantijos vienuoliai prieš tūkstantį metų. Taip, šiuolaikines ikonas nesunkiai atskirsime nuo senųjų: jos dar neturi laiko patinos, jos neaprūkusios nuo bažnytinių žvakučių, nenubučiuotos žmonių ir nekvepiančios smilkalais, o tik specialiais lakais, kuriais dengiamos ikonos. Jos atrodo perdėm ryškios – bet tik dėlto, kad laiko tėkmė dar netapo jų bendrakūrėju. Jos dar netapo ikonomis-stebukladarėmis, nes dar mažai prie jų buvo melstasi. Visa tai laukia jų ateityje, tuo tarpu mes šia paroda turime galimybę palydėti šias ikonas į jų ilgą kelionę. Paroda veiks galerijoje Kunstkamera (Ligoninės g. 4, Vilnius) iki 2014 m. sausio 17 d. (darbo laikas: II-V: 10-18 val., VI: 10-16 val.). Parodos atidarymas – 2013 m. gruodžio 17 d. 17 val. Maloniai kviečiame apsilankyti.

 

CONTEMPLATIO DIVINA

Современная иконопись в галерее «Кунсткамера»

Галерея «Кунсткамера» приглашает на выставку современной иконописи „Contemplatio divina“.

 

Современная иконопись – это иконы, созданные в актуальный период (в XXI в.), со строгим соблюдением принципов современной иконописи, как с точки зрения технологии, так и иконографического канона.

Наиболее естественным, чем залы музеев или галерей, местом для иконы, безусловно, является церковь или место для сосредоточенности дома. Ничего не поделаешь – икона, как объект, исполнена парадоксов. В своем первоначальном смысле, она не является произведением искусства, однако она, кроме всего прочего, дает и эстетическое удовлетворение. Она, будучи фигуральной, зачастую – даже портретной, является примером абстрактного художественного выражения, поскольку является канонической, а канон представляет собой определенную форму абстрагирования.

Иконограф Борисас Йокубаускис «пишет» иконы после того, как сам подготовит доску для написания иконы (накладывается до 10 слоев грунта), сам смешивает яичную темперу, сам золотит. Иконографические сюжеты также не бывают вымышленными, но подбираются из широкого арсенала христианской иконографии. На этой выставке мы представляем основные типы иконографии как Божьей Матери (Одигитрия, Елеуса, Оранта), так Христа (Пантократор, Великий Архиерей, Спас в силах, EcceHomo).

Удивительное чувство знать, что традиция иконописи, насчитывающая уже почти два тысячелетия, жива и актуальна по сей день, и что даже в этом сумасшедшем XXI-омвеке есть люди, которые терпеливо, с преданностью живой традиции, создают иконы таким же образом и по тем же причинам, как и, скажем, и Византийские монахи тысячу лет назад.

Да, современные иконы мы без труда отличаем от старинных: на них еще нет патины времени, они не покрылись копотью от церковных свечей, их не облобызали люди, они не источают запах благовония, а лишь специальных лаков, которыми покрываются иконы. Они кажутся сплошь яркими – но только потому, что течение времени еще не поучаствовало в их создании. Они еще не стали чудотворными иконами, так как слишком мало намолены. Все это ожидает их в будущем, между тем, у нас есть возможность, при помощи этой выставки, проводить эти иконы в их долгий путь.

 

Выставка будет действовать в галерее Кунсткамера (ул. Лигонинес, 4, Вильнюс) до 17 января 2014 г. (режим работы: II-V: 10-18 час., VI: 10-16 час.).

Открытие выставки – 17 декабря 2013 г. 17 час. Любезно приглашаем Вас посетить выставку.

 

BORISAS  JOKUBAUSKIS (g. 1957)


Borisas Jokubauskis gimė 1957 m.  Klaipėdoje ir  gyvena  joje  iki  šiol.  Nuo  1998 m. yra tarptautinės Nidos  menininkų  asociacijos „Tiltas“  narys,  nuo  2002 m. -  Žemaitijos  dailininkų  sąjungos  narys. Rengia  tapybos  parodas  Lietuvoje  ir  užsienyje. Kartu  su  dailininke Regina  Donbrauskaite  surengė  5-ias  tarptautines  tapytojų ir  skulptorių  kūrybines  stovyklas  Salantuose  vienuoliui  Viliui  Orvydui  (1952-1992) atminti. Borisą su Viliumi  siejo  ilgametė draugystė, iš  jo  Borisas    sėmėsi  krikščioniško  dvasingumo, visam  gyvenimui  yra  įstrigę   paprasti, bet labai prasmingi Viliaus  žodžiai:  menas  turi  tarnauti  išsivadavimui, o  ne  pavergimui.

Boriso  Jokubauskio  kūriniams  artimas   emocionalus,  ekspresyvus  tikrovės  atspindėjimas,  jos  perfrazavimas  ryškių,  gaivių  ir  drastiškų    spalvų  deriniais. Boriso  darbai  gyvybingi,  pulsuojantys  gyvenimo  tėkme.

Tikrųjų  vertybių  ieškojimas,  lankymasis  Lietuvos  ir  Europos  vienuolynuose,  taip  pat  ir  piligrimystė  po  šventas  vietas dailininką  Borisą  Jokubauskį  atvedė  į  ikonografiją. Dvasinės paieškos  per  gilų  Dievo pažinimą,  ilgametė  draugystė ir  bendravimas  su  broliais  pranciškonais, benediktinais,  dalyvavimas  katalikiškoje bendruomenėje „Neokatechumenatinis  kelias“ leido pajusti  ir  atrasti  absoliučias ir  nekintamas,  gyvas  ir  šiandien   biblines  tiesas. Visa  tai  Borisui duoda  daug  džiaugsmo   ir   gilų  suvokimą, kad  žemiškasis  gyvenimas  yra  tik akimirka  amžinybės  kontekste.

Domėjimasis   ikonografija, pats  ikonos  „rašymo“  procesas   Borisą  vis  labiau  atitolina   nuo  temperamentingos  ekspresijos  tapyboje  ir    priartina   prie  kontempliatyvios  maldos, pereinant   į  sakralaus   dieviškojo  prado  esatį  bei  liudijimą, išgyvenant    dievišką  tiesą  ikonoje, kur  mažasis  ego – „aš“  ištirpsta ir  susilieja   su  begaliniu   Kūrėjo  dieviškumu,    amžinybe, patiriant   gilią  ramybę,  amžino  gyvenimo  viltį   ir  žmogaus, kaip  asmens,  egzistencinę  šio  gyvenimo  žemėje  prasmę.

Ikonografijos  pagrindus  2009 m.  ir 2012 m.   Borisas  gavo  iš italų  ikonografo, pranciškonų  vienuolio  brolio  Carlo  Bertagnin  OFM  ir  pranciškonų  vienuolio kunigo  brolio  Pauliaus  Vaineikio  OFM.  2011 m. tobulinosi  pas  Lietuvos  ikonos   meistrus  – Marių ir Gabiją Viluckus, kurie   atskleidė  Borisui   vidinį   ikonos  grožį, jos  dvasingumą.

Pašaukimas  rašyti  ikonas  įpareigoja  Borisą  prisiimti  didžiulę  atsakomybę, kad  Viešpaties  Jėzaus  Kristaus  ir  visų  Šventųjų  atvaizdai   būtų   perteikti nepriekaištingai   tiksliai   pagal  kanoną, kad  ikona –  realaus Dievo  įsikūnijimo  patvirtinimas – būtų  gyva, spinduliuotų  meilę,  dieviškąją  šviesą,   ramybę, gailestingumą   ir  Dievo  palaimą. 
Visa  tai  nuolatos  verčia  gilintis  Borisą  į  ikonografijos   istoriją, teologiją, studijuoti  senąsias   technologijas, dalyvauti    ikonografų seminaruose, studijuoti  senųjų  ikonos  meistrų  darbus.

Ikonos  rašomos  naudojant  senąją  Bizantijos  ikonų  rašymo  techniką, naudojant  tik  natūralias  medžiagas  -  rašoma  ant  lapuočių  medžio  lentos,  naudojant  kiaušininę  temperą, natūralius  pigmentus  ir  gruntus, susalinį  auksą. Visa  tai   sąlygoja  ikonos  gyvavimą  ir  išlikimą šimtmečiais.