Spalvų vėjas | 2017 IX 12 – X 30

Adomas Galdikas (1893–1969). Svarbiausios gyvenimo ir kūrybos datos

 

1893 spalio 18 d. gimė Giršinų vienkiemyje prie Mosėdžio (Kretingos apskr.). „Ūkis buvo arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus tėviškė, į kurią iš Lenkimų atėjo į žentus Feliksas Galdikas, Adomo tėvas. Sodybą supo nuosavi miškai, tik iš vienos pusės pro praretintą mišką buvo matomi Mosėdžio bažnyčios bokštai“.

~1908 baigęs pradžios mokyklą Mosėdyje, išvyko į Liepojos gimnaziją.

1912 įstojo į barono A. Štiglico (Stieglitz) taikomosios dailės (techninio piešimo) mokyklą Sankt Peterburge. Pas savo dėdę P. Karevičių susipažino su būsima žmona, Magdalena Draugelyte (1891–1979).

1916 baigęs A. Štiglico mokyklą, išklausė papildomą pedagoginį kursą ir lankė Dailės akademijos specialų tapybos kursą.

1917 Odesoje vedė Magdaleną Draugelytę. „Juos sutuokė Magdalenos brolis kunigas Vladas Draugelis, kuris tuo metu vikaravo Odesoj. Po vestuvių abu Galdikai išvyko mokytojauti į „Žiburio“ mergaičių gimnaziją Tambove.”

1918 grįžo į Kauną; abu Galdikai buvo pakviesti į „Saulės“ mokytojų seminariją ir į „Saulės“ gimnaziją mokytojauti.

1919 Lietuvos finansų ministerija išsiuntė A. Galdiką ir A. Žmuidzinavičių į Stockholmą . Pakeliui aplankė Berlyną, Kopenhagą ir jų muziejus. Kūrė pinigų, pašto ženklų projektus, iliustravo knygas.

1920 surengė pirmąją individualią parodą. Pradėjo dirbti Lietuvių meno kūrėjų draugijos įsteigtuose Paišybos (piešimo) kursuose. Ta pati draugija A. Galdiką išsiuntė į Žemaitiją rinkti liaudies meno, dailininkas tą darė labai entuziastingai, surinko ir „Čiurlionies galerijai“ perdavė daug eksponatų.

1923 paskirtas Kauno meno mokyklos Grafikos skyriaus vedėju.

1924 mokyklos išsiųstas pasitobulinti į Berlyną, susipažinti su litografijos technika ir supirkti mokyklai meno knygų, grafikos kolekcijų ir grafikos studijai spausdinimo mašinų. Berlyne A. Galdikas įstojo į Paryžiuje ir Miunchene studijavusio latvio V. Kurau privačią tapybos studiją, uoliai lankė muziejus ir galerijas.

1925 lankėsi Londone ir Paryžiuje.

1928 surengta „Trijų paroda“ drauge su J. Vienožinskiu ir J. Šileika. Po parodos P. Galaunė taip apibendrino Galdiko kūrybą: „Po M. K. Čiurlionio A. Galdikas yra vienintelis mūsų plastinio meno revoliucionierius gilia to žodžio prasme“.

1931 surengta personalinė A. Galdiko paroda Paryžiuje. Paroda įkvėpė Paryžiaus meno kritiką Waldemar George parašyti knygą „Galdikas“ su 15 reprodukcijų.

4 d-metyje intensyviai darbavosi Valstybės teatre kurdamas scenografijas ir kostiumus daugiau nei 10-iai spektaklių.

1937 didelio formato triptikas „Lietuva“ dalyvavo pasaulinėje parodoje „Arts et techniques dans la vie moderne“ Paryžiuje. Triptikas laimėjo žiuri „Grand Prix“.

1944 pasitraukė į Vokietiją. Visas kūrybinis palikimas liko Lietuvoje.

1945 atvyko į Stadę (į vakarus nuo Hamburgo, už Elbės upės). Intensyviai piešė vietos apylinkėse, keitėsi koloritas. Vėliau apsistojo Buxtehudėje.

1946 V. K. Jonyno pakviestas, atvyko dėstyti į jo įsteigtą Ecole des Arts et Metiers Freiburge. „1946 m. ruduo yra labai lemtingas Galdiko kūrybos raidoj:  jo kūryba sužėrėjo reto grožio peizažais. Freiburgo laikotarpis palyginti buvo trumpas – apėmė tiktai metus (...). Bet to užteko, kad Galdikas galėtų naujai išsiskleisti“.
Surengta personalinė paroda Freiburgo Augustiner muziejuje.

1947 m. rugsėjo 2 d. gavęs BALF paramą, išvyko į Paryžių, ten praleido penkerius metus.

1947–1948 dalyvavo grupinėse parodose Amsterdame, Baden–Badene, Tübingene, Kissingene, Frankfurte ir kituose Europos miestuose. Išskirtinė personalinė paroda – 1948 m. prestižinėje Paryžiaus Durand–Ruel galerijoje (ten buvo surengta pirmoji impresionistų paroda).

1950 pakviestas A. Liutkaus, lankėsi pas jį Rivieroje, Villefranche, netoli Nicos. Ten sukūrė pajūrio peizažų impresionistine maniera.

1952 laivu pasiekė Niujorką. Galdikas susižavėjo didmiesčio meniniu dinamizmu ir nutarė ten pasilikti visą amžių.

1954 pirma personalinė paroda Niujorke, Myers galerijoje.

1956, 1957, 1960 surengtos personalinės parodos Niujorko Feigl galerijoje.

1956 dalyvavo metinėje akvarelistų parodoje Whitney muziejuje.

1958 dalyvavo grupinėje JAV dailininkų parodoje Chrysler muziejuje Provincetowne, Massachusetts.

1959 su Corcorano galerija dalyvavo Vašingtono bienalėje.

1962 dalyvavo Four Arts Contemporary metinėje parodoje Palm Beach, Floridoje.

1963 nusipirko namuką ir apsigyveno Ridgewood av. 10. Tai pirma nuosava pastogė po devyniolikos metų klajonių.

1966 keliavo po Europą; lankėsi Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Ypač susižavėjo ispanų daile, Prado muziejumi  Madride.

1969 gruodžio 7 d. mirė Niujorke. Palaidotas Cypress Hills kapinėse, Brooklyne.

Parengta pagal M. Galdikienės, J. Girniaus, L. Andriekaus tekstus knygoje „Adomas Galdikas“ (Bostonas: 1975)